Previous Page  7 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 68 Next Page
Page Background

HABERLER

Özellikle kız çocuklarının okula git-

me oranında düşüş olduğunu akta-

ran ve son yıllarda eğitim alanında

yapılan değişikliklerin tekrar göz-

den geçirilerek düzeltilmesi gerek-

tiğinin altını çizen Feyzioğlu, konuş-

masında bir Türkiye gerçeği olan

çocuk yaşta evliliklere de değinerek

şunları söyledi:

“Dünyaya hangi gözlükle baktığı-

mızın, hangi siyasi partiye oy ver-

diğimizin hiç önemi yok. Çocuklar,

hepimizin çocukları. Bunu bir siyasi

parti gözlüğüyle değil bu ülkenin

insanı gözlüğüyle okumalıyız. ‘Ço-

cuk gelin’ tabirini bırakalım. Ço-

cuktan gelin olmaz. ‘Çocuk gelin’

diyerek konuyu masumlaştırmanın

ve ‘kültüre uygundur’ noktasına ge-

tirmenin sonucu ortadadır.”

TBB Başkanı sözlerini şöyle sonlan-

dırdı:

“Çocuğu ilgilendiren her sorun ön-

celikle bir “İnsan Hakları” sorunu-

dur. Türkiye bir an önce evrensel

standartlara uygun, çocuğa özgü

bir ceza adaleti sistemi oluşturma-

lıdır. Söylemlerin içleri doldurulma-

lıdır. Üç gün boyunca burada konu-

nun uzmanlarıyla konuşacağımız,

tartışacağımız bu sorunların çözü-

münde biz sivil toplum kuruluşları-

na çok büyük görev düşüyor. Gelin

çocuklarımıza geleceklerini hep bir-

likte hediye edelim.”

Feyzioğlu’nun ardından ÇİİÖDER

Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler ve

ÇOKMED Başkanı Prof. Dr. Tolga

Dağlı birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından baş-

layan ve başkanlığını TBB Çocuk

Hakları Kurulu Sorumlu Yönetim

Kurulu Üyesi Av. Gülcihan Türe’nin

yaptığı konferansta, ISPCAN Ön-

ceki Başkanı Jenny Grey tarafından

çocuk haklarının korunmasında

uluslararası yaklaşımlar konusunda

bilgi verildi. Konferansın ardından

devam eden, başkanlığını ÇİİÖDER

Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler’in

yaptığı panelde ise çocuğun ya-

şama ve gelişme hakkı konusu ele

alındı. Dört ayrı salonda devam

eden toplantılarda, çocukların cin-

sel istismarı, suça sürüklenen ço-

cuklar, çatışma ortamında çocuklar

ve çocuk ölümleri, çocuk istismarı

ve özel gereksinimi olan çocuklar,

çocuk yaşta evlilikler ve madde ba-

ğımlığı konularına değinildi.

Üç gün boyunca devam eden kong-

rede, çocuk hakları, çocukların cin-

sel istismarı, göçten kaynaklanan

çocuk hakları ihlalleri, çocuk ve

medya, çocuk koruma sistemindeki

sorunlar, çocuk işçiliği gibi konular

tartışıldı.

barobirlik

7