Previous Page  68 / 68
Information
Show Menu
Previous Page 68 / 68
Page Background

ANAYASA

barobirlik

68

YÜRÜRLÜKTEKİ METİN

MADDE 21- Bu Kanun ile Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler

ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilgaları yönünden,

115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ncı maddelerinde

yapılan değişiklikler ile 127 nci maddenin son fıkrasına dair değişiklik;

131, 134, 137 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 148 inci maddenin

birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki “Bakımlar Kurulu

üyelerini” ibaresine dair değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin

ikinci fıkrası, 161, 162, 163, 164, 166 ncı ve 167 nci maddelerinde yapılan

değişiklikler ile Geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) bentleri, Türkiye Büyük

Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapıldığı tarihte,

b) 75, 77, 78 ile 101 inci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak

ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin

takvimin başladığı tarihte,

c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer

alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” ibaresinin

ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna

sunulması halinde tümüyle oylanır.