Previous Page  4 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 68 Next Page
Page Background

HABERLER

UYARILARIMIZ ÜLKEMİZİN

BEKASI İÇİN

Türkiye Barolar Birliği ve baroların

15 Temmuz sonrasında devletin bir-

liği için Türk Milletiyle saf tuttukla-

rını hatırlatan Feyzioğlu, “Devletin

birliğinin arkasında, devletin birliği

için Türk milletiyle birlikte saf tuttuk,

öncülük yaptık. Şimdi de uyarıları-

mız ülkemizin bekası, Türkiye Cum-

huriyeti’nin geleceği içindir” dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ DİK

DURAMADI

KHK’lar ile Türkiye’nin yeni baştan

şekillendirildiğine dikkat çeken Fey-

zioğlu, “Hemen hemen her konuda

OHAL KHK’sı çıkartılmaktadır. Dün-

yanın hiçbir demokratik ülkesinde

kabul edilemeyecek uygulamalar

bugün misliyle Türkiye Cumhuriye-

ti’nde gerçekleştirilmektedir. Ma-

alesef Anayasa Mahkemesi 1990’lı

yıllarda gösterdiği dik duruşu gös-

terememektedir” diye konuştu.

Feyzioğlu konuşmasında, KHK’ların

doğrudan doğruya avukatları ve

savunma mesleğini hedef aldığını

söyleyerek bunun doğrudan kişi

hak ve özgürlüklerini kısıtladığını

ifade etti. Avukatların, cezaevine

kanun kitabını bile sokmasının ya-

saklandığına dikkat çeken Feyzioğ-

lu, avukatların müvekkilleriyle gö-

rüşme sırasında aldığı notların bile

kopyasının alındığını belirtti.

Feyzioğlu, idam tartışmalarına iliş-

kin ise şu görüşleri paylaştı:

“Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesi ve Mahkeme-

sinin içtihatlarıyla asla kabul edi-

lemeyecek uygulamalar sebebiyle

yüzlerce ve binlerce mahkumiyete

maruz bırakılıyor. Diğer yandan da

idamın geri getirilesi tartışmala-

rı yürüyor. İdamın geri getirilme-

si, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa

Konseyi’nden atılması sonucunu

doğurur. Bu da, Avrupa İnsan Hak-

ları Sözleşmesi’nden çıkarılmak, ta-

raf olmaktan vazgeçmek ve Avrupa

İnsan Hakları Mahkemesi’ne baş-

vuru hakkımızın elimizden alınması

demektir.”

VATANDAŞLARIMIZ HUKUK

GÜVENLİĞİNDEN MAHRUM

BIRAKILDI

Panelin ilk oturumunu Türkiye Ba-

rolar Birliği Başkan Yardımcısı ve

Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra

Besler yönetti. OHAL KHK’larıyla

hukuk devletinin temel niteliklerine

ilişkin bazı mekanizmaların askıya

alındığını ifade eden Besler, “Son

iki kararname hukuk devletinin,

adil yargılanmanın, adalete erişi-

min güvencesi ve halkın hak arama

özgürlüğünün sesi olan avukatların

mesleklerini icra etmelerinin önüne

bir duvar örmüş, bir bütün olarak

yurttaşlarımız ‘hukuk güvenliğin-

den’ mahrum bırakılmıştır” diye ko-

nuştu. Besler, savunma hakkının kı-

sıtlanmasının mahkemelerin maddi

geçeğe ulaşması önünde en büyük

engeli oluşturacağının altını çize-

rek, “Nerede bir hukuk veya hak ih-

lali iddiası varsa, bunlar avukatların,

yani bizim meselemizdir ve orada

savunmanın temsilcisi avukata ihti-

yaç vardır” dedi.

Bilimsel

değerlendirmeler

ile

KHK’nın uygulamada ve savunma

hakkının kullanılmasında yarattığı

sorunların tartışılması sonucunda

tespit edilen hususlar bir sonuç bil-

dirgesiyle kamuoyuyla paylaşıldı.

“KHK’LER TÜRKİYESİNDE

SAVUNMA HAKKI” PANELİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Mer-

kezi tarafından 12.11.2016 tarihinde

Türkiye Barolar Birliğinde düzenle-

nen “KHK’LER TÜRKİYESİNDE SA-

VUNMA HAKKI” panelinde;

• “OHAL ve KHK’nin Anayasal Reji-

mi”,

• “OHAL Rejiminde Soruşturma ve

Kovuşturma”,

• “KHK’lerde Yer Alan Bireysel İş-

lemlere Karşı Başvuru ve Yargı

yolları”,

• “Danıştay 7.12.1989 tarihli İBKGK

barobirlik

4