Previous Page  3 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 68 Next Page
Page Background

barobirlik

3

FEYZİOĞLU:

TÜRKİYE KHK’LAR

İLE YÖNETİLEMEZ

“KHK’ler Türkiyesi’nde Savunma Hakkı” Paneli

Türkiye Barolar Birliği’nde Gerçekleştirildi

15 Temmuz sonrası ilan edi-

len OHAL’e dayanılarak çıkartılan

KHK’lar, 12 Kasım 2016 tarihinde

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Mer-

kezi’nce düzenlenen “KHK’ler Tür-

kiyesi’nde Savunma Hakkı” başlıklı

panelde masaya yatırıldı. Hukukçu-

ların ve akademisyenlerin yoğun

ilgi gösterdiği panele, TBB seçilmiş

kurullarının yanı sıra Aydın Barosu

Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Düz-

ce Barosu Başkanı Av. Azade Ay,

Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem

Aktürk, Kırşehir Barosu Başkanı Av.

Mehtap Karaburçak Tuzcu, Kütahya

Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam ve

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel

Suiçmez katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun ko-

nuşmasıyla açılan panelin TBB Baş-

kan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi

Başkanı Av. Berra Besler yönetimin-

deki 1. oturumunda Prof. Dr. Korkut

Kanadoğlu “OHAL ve KHK’nin Ana-

yasal Rejimi”, Prof. Dr. Feridun Yeni-

sey ve Doç. Dr. Devrim Aydın “OHAL

Rejiminde Soruşturma ve Kovuştur-

ma”, Prof. Dr. Zehred-

din Aslan “KHK’lerde Yer

Alan Bireysel İşlemlere

Karşı Başvuru ve Yargı yolla-

rı”, Hakim Oğuz Özkan «Danış-

tay 7.12.1989 tarihli İBKGK Kararı

Işığında Güncel Sorunlara Bakış»

başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi-

ler.

TBB Denetleme Kurulu Üyesi ve

Eğitim Merkezi Genel Sekreteri Av.

Cumhur Arıkan yönetimindeki 2.

Oturumda Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker

Mutlu “Uluslararası Hukuk Emredi-

ci Hükümleri ile OHAL İlişkisi-İHAS

Bağlamında OHAL Uygulamaları”,

TBB İnsan Hakları Yürütme Kurulu

Üyesi Av. Uğur Altun “KHK’in Uy-

gulamada ve Savunma Hakkının

Kullanılmasında Yarattığı Sorunlar”

başlıklı tebliğlerini sundular.

Toplantı, TBB Yönetim Kurulu Üye-

si ve İnsan Hakları Merkezi Başka-

nı Av. İzzet Varan, Askeri Yargıtay

Onursal Başkanı Fahrettin Demirağ,

TBB İnsan Hakları Merkezi Yürütme

Kurulu üyeleri Prof. Dr. Durmuş Tez-

can, Av. Hüseyin Erkenci, Av. Nuriye

Kadan, Av.

Münci Özmen, Dr.

Fahri Gökçen Taner ile TBB Eğitim

Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av.

Rifat Çulha’nın katılımlarıyla “KHK’in

Uygulamada ve Savunma Hakkının

Kullanılmasında Yarattığı Sorunlar”

konusunun tartışıldığı forumla ta-

mamlandı.

Panelin açış konuşmasını yapan TBB

Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğ-

lu, KHK’ların, OHAL’in ilan sebeple-

rinin dışına çıkıp, olağan bir yöne-

tim aracı haline getirildiğini söyledi.

Feyzioğlu, “Türkiye’nin bu şekilde

yönetilmesi mümkün değil. Milli

mücadele yıllarında bile açık kalan

ve ortak akıl üretmeyi başaran bu

Meclisin devre dışı bırakılmasını

kabul edemeyiz. Yapılan; milli mü-

cadeleye, Atamıza ve Türk Milletine

saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

HABERLER