Previous Page  10 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 68 Next Page
Page Background

HABERLER

barobirlik

10

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-

kanlığı’na aşağıdaki haliyle sunul-

muş olan;

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı-

nın Geçici 1. maddesine aşağıdaki

fıkranın eklenmesiniz ve teklif ede-

riz:

“(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi

etkileyen başka bir neden olmaksı-

zın 16/11/2016 tarihine kadar işle-

nen cinsel istismar suçundan, mağ-

durla failin evlenmesi durumunda,

Ceza açıklanmasının geri bırakıl-

masına, hüküm verilmiş ise cezanın

infazının ertelenmesine karar verilir.

Zamanaşımı süresi içinde evliliğin,

failin kusuruyla sona ermesi halin-

de fail hakkındaki hüküm açıklanır

veya cezanın infazına devam olunur.

Bu fıkra uyarınca fail hakkında hük-

mün açıklanmasının geri bırakılma-

sına veya cezanın infazının ertelen-

mesine karar verilmesi durumunda,

suçtan azmettiren veya işlenişine

yardım edenler hakkında kamu da-

vasının düşmesine veya infazının

ortadan kaldırılmasına karar verilir”

şeklindeki önergeyi şiddetle kı-

nıyoruz.

Kadının tecavüzcüsü ile evlendiril-

mesi fikri, hem evlilik kurumunun

hem tecavüzün hem de tecavüz

sonrası kadın psikolojisinin bilinme-

mesinden ve hafife indirgenmesin-

den ve en önemlisi de kadının bir

kimlik olarak kabul edilmemesin-

den kaynaklanmaktadır.

Bu öneri, ancak ve ancak kadına

yönelik işlenen suçları özendirir.

Çünkü bu bakış açısı tecavüzü

cinsellik olarak görmekte ve te-

cavüzleri normalleştirmektedir.

Oysaki tecavüz bir cinsellik değildir,

temel insan haklarına yapılmış al-

çakça bir saldırıdır.

Tecavüze veya şiddete uğrayan ka-

dının,

tecavüzcü ile evlendirilmesi

deve kuşunun başını toprağa gö-

merek kendini tehlikelere karşı

korumasına benzemektedir

. Birey

hak ve özgürlüklerini korumak ve

gözetmekle görevli olan devletin

bu şekilde davranması kesinlikle

kabul edilemez.

2005 yılına kadar Türk Ceza Ka-

nununda yer alan bu ilkel madde

2005 yılında yapılan değişiklikle

kaldırılmıştır

. Kadın ve çocuk hakkı

ihlalleri için evrensel hukuk normla-

rı çerçevesinde mücadele ederken;

bugün önümüze konulan öner-

gede somutlaşan fikir ve zihniyet

10 yıl geriye gidiştir, asla kabul

edilemez.

Türkiye Büyük Milet Meclisine su-

nulmuş olan bu utanç önerisinin

ivedilikle geri çekilmesini Türkiye

Barolar Birliği Kadın hakları Komis-

yonu olarak talep etmekteyiz. Ka-

muoyunun bilgilerine sunarız.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

KADIN HUKUKU KOMİSYONU

(TÜBAKKOM)

“KADININ TECAVÜZCÜSÜ İLE EVLENDİRİLMESİ ÖNERGESİ”

HAKKINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU

(TÜBAKKOM) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

TECAVÜZLERİ NORMALLEŞTİRİR, 10 YIL GERİYE GİDİŞTİR.

ASLA KABUL EDİLEMEZ!